Otwarte fundusze inwestycyjne są wydzieloną osobą prawną z własną masą majątkową. Nabywający jednostki uczestnictwa stają się współwłaścicielami majątku funduszu.

Fundusze te przechowują aktywa w banku depozytariuszu kontrolującym zarządzanie funduszem. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jedynie zarządza aktywami otwartych funduszy inwestycyjnych w zakresie określonym przepisami i statutami funduszy.

Środki znajdujące się w otwartym funduszu inwestycyjnym są bezpieczne w przypadku bankructwa TFI lub banku depozytariusza ponieważ ustawowo nie wchodzą w skład masy upadłościowej wymienionych podmiotów. Sam fundusz inwestycyjny nie może zbankrutować – nie posiada zdolności upadłościowej.

Otwarte fundusze inwestycyjne zobowiązane są do publikacji wycen jednostek uczestnictwa w każdy dzień roboczy. Dzięki temu Uczestnik funduszu ma ciągły dostęp do informacji o wartości swojej inwestycji. Dodatkowo otwarte fundusze zobowiązane są do publikacji swoich dokumentów takich jak statuty, sprawozdania, raporty okresowe. Dzięki tym dokumentom Inwestor może przed zainwestowaniem pieniędzy poznać strukturę portfela lub strukturę kosztów otwartego funduszu inwestycyjnego.

Otwarte fundusze inwestycyjne przede wszystkim ograniczają ryzyko inwestycyjne poprzez dywersyfikację lokat funduszu. Dywersyfikacja lokat jest wymuszona przez przepisy ustawy oraz statut funduszu. Dzięki dywersyfikacji stosowanej przez otwarte fundusze inwestycyjne Uczestnik może w każdej chwili wycofać się z inwestycji poprzez złożenie zlecenia odkupienia części lub wszystkich posiadanych jednostek uczestnictwa.